Olśnienie przykre oraz ocena UGR

Olśnienie przykre to jeden z parametrów wpływających bezpośrednio na komfort użytkownika. Wprowadza dyskomfort, rozdrażnienie oraz niewygode. 

Rozróżnić można olśnienie bezpośrednie oraz pośrednie. Olśnienie bezpośrednie wynika z padania promieni światła wprost z oprawy, źródła światła do oka ludzkiego, natomiast olśnienie pośrednie (odbiciowe) wynika ze światła odbitego od różnego rodzaju przeszkód (białe ściany, meble itp.). Olśnienie bezpośrednie jest główną przyczyną dyskomfortu które przy wartościach luminancji powyżej 700 cd/m2 będzie powodowało olśnienie przykre. Oświetlenie powinno być tak dobrane oraz zamontowane w stosunku do stanowiska pracy, żeby niwelować stan niewygody, spowodowany olśnieniem.

Olśnienie przykre to parametr, który nie jest oceniany w sposób dokładny bezpośrednio na stanowisku pracy. Nie ma możliwości, aby zmierzyć go za pomocą jednego przyrządu pomiarowego. Parametr UGR powinien być wzięty pod uwagę na etapie projektowania oświetlenia.

Miarą olśnienia jest jednolita ocena olśnienia UGR, która wyznacza wymagania dla pomieszczeń zawartych w normie PN-EN 12464-1. Norma określa stopnie wartości UGR jako ciąg wartości, których stopnie wskazują na zauważalne zmiany w olśnieniu.

Ocenę olśnienia można wyznaczyć metodą tabelaryczną opracowaną przez CIE opierającą się na obliczeniach przykładowych które uwzględniają obserwatora stojącego pod ścianą patrzącego wzdłużnie oraz poprzecznie do osi opraw zamieszczonych w pomieszczeniu. Metoda jest oparta na podstawowym równaniu:

Gdzie:
Lb- luminancja tła (cd/m2)

L- luminancja świecących części każdej oprawy w kierunku oka obserwatora (cd/m2)

ω – kąt bryłowy świecących części każdej oprawy przy oku obserwatora (sr)

p – wskaźnik położenia Gutha wobec każdej indywidualnej oprawy, który odnosi się do położenia oprawy względem linii wzroku.

Wskaźnik p – wiążę wzajemne położenie źródeł światła, otoczenia świetlnego oraz obserwatora. Ponieważ ten wskaźnik nie jest podawany w literaturze, ani w normach w sposób umożliwiających praktyczne jego stosowanie - podjęto inżynierską próbę opracowania sposobu jego wyznaczenia zarówno do celów pomiarowych, jak i projektowych. Pojęcie niewygody widzenia jest rozumiane jako odczucie powodowane przez światło działające na obserwatora scharakteryzowane natężeniem światła padającym bezpośrednio ze źródła światła jak i otoczenia ale również położenie źródeł światła oraz pozycja obserwatora. Na podstawie tych założeń wskaźnik położenia określa się więc w lm/m2 czyli lx.

Podstawowe parametry znormalizowane stosowane w metodzie tabelarycznej to obserwator siedzący oraz stojący. Wysokość wzroku od podłoża wynosi 1,2m dla obserwatora siedzącego, natomiast dla obserwatora stojącego odległość ta wynosi 1,8m.

Dodatkowo odległość opraw od siebie wynosi S = 0,25m*H

Przykład:

Długość pomieszczenia - 12 m

Szerokość pomieszczenia - 9m

Wysokość pomieszczenia - 4 m

Standardowe współczynniki odbicia powierzchni wynoszą odpowiednio 70, 50, 20.

Obliczmy H

H = h - p - wysokość wzroku obserwatora

p : odległość montażu opraw od sufitu

h : wysokość pomieszczenia

H= 4 - 0 - 1,2= 2,8 czyli znając H = 2,8 m obliczmy wskaźnik tabelaryczny dla długości oraz szerokości pomieszczenia x, y

Długość 12m/2,8m = 4,2 H

Szerokość 9m/2,8m = 3,2 H

Wartości obliczone zostały oznaczone kolorem czerwonym

Aby ustalić położenie współrzędnych x i y w odniesieniu do obserwatora, pomieszczenia oraz osi opraw pomocne będzie zapoznanie się rysunkami pomocniczymi.Należy pamiętać, że obserwator zawsze patrzy w kierunku y. Jeśli obserwator zmienia kierunek patrzenia zmieniają się również jego współrzędne. W naszym przypadku dla osi równoległej mamy wartość UGR 28,4 natomiast dla osi poprzecznej wartość ta wynosi 22,8.

Tak więc metoda tabelaryczna jest pomocna do wyznaczania oceny olśnienia w określonych warunkach. Niestety w warunkach rzeczywistych te wartości mogą ulec znacznej zmianie ze względu na sposób zamontowania opraw oraz umiejscowienia stanowiska pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest więc projektowanie oświetlenia z już wyznaczonymi miejscami pracy, co pozwoli na dostosowanie oświetlenia do określonych warunków panujących w rzeczywistości.

W celu uniknięcia efektu olśnienia projektant nie tylko może zastosować lampy o niskim współczynniku UGR ale również odpowiednio je zamontować. Pamiętać również należy, że lampa o niskim współczynniku UGR źle zamontowana będzie również powodowała efekt olśnienia na stanowisku pracy.

Norbert Chrzanowski

Kierownik działu technicznego LEDline®

Literatura
- PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie”
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dr.inż. Agnieszka Wolska „Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora?”
- CIE DS 021.1/E:2007 „Calculation and Presentation of the Standard CIE UGR Table for Indoor Lighting